Södra Sidan återvänder till den vita svenska sorgen

Söderorts eminenta lokaltidning Södra Sidan har i sitt senaste nummer återvänt till den studie om majoritetssvenskars situation i det nya Sverige som Charlotte Hyltén-Cavallius och jag genomförde inför supervalåret 2014 och som bl a även resulterade i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/aven-antirasister-kan-dela-sds-asikter

Studien är fortfarande den största empiriska vithetsforskningsstudien som hittills har genomförts i Sverige av svenska forskare och med majoritetssvenskar som informanter, och utan att vi själva nog förstod det till fullo då för 2-3 år sedan så lyckades vi uppenbarligen ”i förväg” fånga de känslostrukturer och affektiva tillstånd som numera råder bland flertalet majoritetssvenskar vare sig de tillhör det antirasistiska eller det ”rasistiska” lägret:

En outtalad och outsäglig känsla av sorg och förlust över att något för alltid har gått förlorat, en gnagande oro och en tilltagande stress över att världen och Sverige är i gungning och en djup ångest och en närmast panisk rädsla inför att allt närmast håller på att falla samman.

Känslan av förlust måste tas på allvar
ur Södra Sidan 2016-04-30

– Många majoritetssvenskar känner en sorg över ett Sverige som inte längre finns kvar. Och den sorgen behöver bearbetas, framhåller Tobias Hübinette, tidigare forskare på Mångkulturellt centrum i Fittja. Våren 2013 genomförde Tobias tillsammans med kollegor cirka 90 intervjuer i södra Botkyrka med personer som definierar sig som majoritetssvenskar.

– Bland många av intervjupersonerna har vi mött en utbredd osäkerhet inför det nya mångkulturella Sverige som vuxit fram. Det finns en sorg över det gamla Sveriges försvinnande och en oförmåga att ställa om, som är mycket mer utbredd än enbart bara bland SD:s väljare, säger han.

Vad är ”det gamla Sverige”?
– Det var det Sverige som fanns under merparten av 1900-talet, som dels var mer etniskt homogent, men som också förknippas med en trygg välfärdsstat och med mindre sociala skillnader. Många identifierar sig starkt med det gamla Sverige och känner att både landet och de själva står på spel.

– Sorgen kapslar in människor och gör det svårt för dem att ta till sig det nya Sverige. Den här sorgen är vad SD lever på, säger Tobias.

Så vad ska man göra?
– Det behöver formuleras en annan, tydligare berättelse om det nya Sverige som folk kan ta till sig. Jag tror inte heller att det räcker att bara prata så länge den fysiska segregationen upprätthålls.

– Men det kanske viktigaste, upprepar han, är att man slutar polarisera och börjar ta människors osäkerhet inför den pågående samhällsförändringen på allvar.