Om blandrelationer i USA – och i Sverige

Den senaste statistiken rörande blandrelationer i USA indikerar att bland de asiatiska och latinamerikanska minoritetsinvånarna tillhörande de s k andra och tredje generationerna har den s k exogamiandelen minskat under de senaste åren, d v s det blir allt vanligare att unga vuxna asiater och latinamerikaner i s k reproduktiv och fertil ålder ingår i intimrelationer med varandra, d v s de lever i s k endogama relationer vare sig det handlar om hetero- eller homosexuella intimrelationer och vare sig det handlar om gifta par eller sambopar. Fortfarande gäller dock det statistiska faktum att den absolut vanligaste blandrelationen i USA utgörs av en latinamerikan och en vit amerikan samt att de mest utpräglat könade heterosexuella parkombinationerna utgörs av en svart man och en vit kvinna respektive en asiatisk kvinna och en vit man. Den statistiskt sett minst vanligt förekommande heterosexuella blandrelationen i USA utgörs f ö av en asiatisk man och en svart kvinna.
 
I Sverige är statistiken rörande blandrelationer inte lika specifik men åtminstone 4-5 kvantitativa studier (se bl a Karen Haandrikman, Martin Dribe & Christer Lundh samt Nahikari Irastorza & Pieter Bevelander) har på senare år publicerats som undersöker just blandrelationer i en svensk samtidskontext utifrån statistik som inbegriper både gifta par och sambopar med utgångspunkt i frågor som rör integration (t ex om det är en fördel eller en nackdel att som minoritetsinvånare i dagens Sverige ingå i en intimrelation med en majoritetssvensk, och fr a gäller det minoritetsinvånare med utomvästerländsk bakgrund) och demografi (t ex vilka parkombinationer som är de vanligast förekommande i ett svenskt sammanhang och hur de har förändrats över tid).
 
Dessa studier liksom SCB:s senaste befolkningsstatistik från nyårsafton 2015 visar att det finns likheter mellan USA och Sverige vad gäller exempelvis de mest utpräglat könade heterosexuella parkombinationerna – även i Sverige handlar det om en svart man och en majoritetssvensk kvinna respektive en asiatisk kvinna och en majoritetssvensk man men också om en man från Mellanöstern respektive en majoritetssvensk kvinna. Då både antalet afrikaner och asiater är större än antalet latinamerikaner i Sverige så är den vanligaste heterosexuella blandrelationen i dagens Sverige en asiatisk kvinna och en majoritetssvensk man både i absoluta tal och proportionellt sett även om antalet heterosexuella par som utgörs av en man från Mellanöstern respektive en majoritetssvensk kvinna också är relativt stort liksom antalet par som utgörs av en afrikansk man och en majoritetssvensk kvinna. Vad gäller heterosexuella latinamerikaner så är det i stort sett lika vanligt att en latinamerikansk man är tillsammans med en majoritetssvensk kvinna liksom att en latinamerikansk kvinna är tillsammans med en majoritetssvensk man även om det finns en viss övervikt vad beträffar den förstnämnda parkombinationen.
 
Observera f ö att s k särbopar, s k triangeldrama-intimrelationer och s k polyamorösa intimrelationer och än mindre s k ”tillfälliga förbindelser”-intimrelationer och s k one-night stand-intimrelationer ej är medtagna överhuvudtaget i den svenska offentliga statistiken rörande intimrelationer.
 
Den proportionellt sett mest extrema exogamiandelen hittas bland landets asiater även om det finns en utpräglad könsobalans bland både karibier och afrikaner liksom bland sydasiater. Faktum är att bland första generationens heterosexuella asiater så är andelen asiatiska kvinnor som ingår i intimrelationer med icke-asiatiska män t o m större än andelen heterosexuella majoritetssvenska kvinnor som ingår i intimrelationer med majoritetssvenska män. Det handlar om procentsiffror på kring 85%, d v s uppemot 85% av alla heterosexuella asiatiska kvinnor i Sverige som har en partner överhuvudtaget enligt folkbokföringen (d v s gifta par och sambopar sammantaget) har en icke-asiatisk man liksom att uppemot 85% av alla heterosexuella majoritetssvenska kvinnor som har en partner överhuvudtaget enligt folkbokföringen (d v s gifta par och sambopar sammantaget) har en majoritetssvensk man.
 
Numera är det inte bara majoritetssvenska heterosexuella män som ingår i intimrelationer med asiatiska kvinnor utan också många manliga heterosexuella minoritetsinvånare tillhörande både den första och den s k andra generationen, och detta gäller både de som har västerländsk och utomvästerländsk bakgrund. Idag kan t ex en ”andragenerations”-finländare eller en polsk invandrad man eller en iranskfödd man eller en ”andragenerations”-chilenare ingå i en intimrelation med en kvinna från t ex Kina, Thailand, Japan, Filippinerna, Sydkorea eller Taiwan likväl som en majoritetssvensk man.
 
I Storbritannien heter det gärna bland demografer och statistiker att snart kommer antalet blandade svarta britter vara större än antalet ”icke-blandade” svarta britter p g a att så många heterosexuella svarta brittiska män ingår i intimrelationer med vita brittiska kvinnor och på samma sätt så kommer snart antalet blandade asiater att vara större än antalet ”icke-blandade” asiater i Sverige p g a av att så många heterosexuella asiatiska kvinnor ingår i intimrelationer med icke-asiatiska män.