De svenska katastrofresultaten i PISA-undersökningen beror tyvärr delvis på utländsk bakgrund-eleverna

Skolverkets nya rapport Invandringens betydelse för skolresultaten som publicerades idag och som undersöker landets alla grundskoleelever med utländsk bakgrund och deras skolresultat i relation till landets alla grundskoleelever med svensk bakgrund och deras skolresultat mellan 1998-2015 indikerar att de så förnedrande svenska katastrofresultaten i PISA-undersökningen som gör att ”våra” högstadieelever idag är på samma låga nivå som flera länder i Tredje världen (och kanske än mer förnedrande – att ”våra” elever idag även ”brädas” med råge av eleverna i flera postkoloniala stater i Asien) samt att Sverige idag är det land i den industrialiserade världen där andelen lågpresterande elever utan konkurrens har ökat allra mest dramatiskt under de senaste åren tyvärr till viss del men inte helt och hållet beror på den förstnämnda elevgruppen.

Av samtliga elever som gick ut årskurs 9 2015 var 9,8% födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar medan 4,8% var utlandsfödda och hade invandrat innan skolstart och 8,1% var utlandsfödda och hade invandrat efter skolstart och merparten av samtliga dessa tre kategorier har utomvästerländsk bakgrund.

 
Närmare hälften av samtliga elever med utländsk bakgrund misslyckas exempelvis idag i PISA-undersökningens delprov i matematik och i huvudsak gäller detta tyvärr de elever som har utomvästerländsk bakgrund. Detta är katastrofnivåer som bara hittas i länder som Ungern och Slovakien där det tyvärr är de romska eleverna som står för samma typ av ”bottenstatistik”.
 
Sverige är tyvärr också det land i västvärlden och i den industrialiserade världen där skillnaden i grundfärdigheter i läsning, räkning och problemlösning mellan utlandsfödda och inrikes födda rakt av är som allra störst: Hela 35% av de utlandsfödda uppvisar otillräckliga färdigheter inom både läsning, räkning och problemlösning jämfört med endast 5% bland de inrikes födda.
 
Närmare 80% av alla nyanlända elever går dessutom idag ut 9:an med ofullständiga betyg och bland alla elever som har invandrat efter ordinarie skolstart går hela 50% ut 9:an utan gymnasiebehörighet. Elever med utländsk bakgrund utgör tyvärr långt över hälften av samtliga gymnasieobehöriga elever i 9:an och merparten av dem har utomvästerländsk bakgrund. Bland elever med svensk bakgrund gick omvänt ej mer än 9% ut högstadiet år 2015 utan godkänt betyg i något av ämnena matematik, engelska eller svenska. Slutligen är betygsgapet mellan högstadieelever med utländsk bakgrund och högstadieelever med svensk bakgrund tyvärr idag betydande.


12324871_10153526066220847_1075429998_n.jpg