Utrikes födda ungdomar mer högskolestudieinriktade efter gymnasiet än inrikes födda ungdomar

En ny enkätbaserad studie som SCB publicerar idag och som handlar om intresset för högskolestudier bland elever i gymnasieskolans avgångsklasser visar på stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda gymnasieelever: Utrikes födda ungdomar är generellt mer studiemotiverade och fr a mer målinriktade än inrikes födda ungdomar. Tyvärr går ju jobben i huvudsak ändå till de inrikes födda ungdomarna när de har hunnit bli unga vuxna, men studiemotivationen är det verkligen inget fel på bland de utrikes födda ungdomarna i landet:

Det är vanligare bland de inrikes födda att de ännu inte vet vad de ska göra med sitt liv och tycker att de därför lika gärna kan läsa vidare. Cirka 25% av de inrikes födda eleverna anger att detta är en orsak till att studera vidare jämfört med runt 10% av de utrikes födda. Det är även en större andel av de inrikes födda som inte vet vilket universitet de vill studera på än bland de utrikes födda.

Andelen som tycker att universitetet eller högskolan är viktigare än utbildningen är cirka 40% bland utrikes födda jämfört med runt 15% bland inrikes födda. Bland de inrikes födda är det omkring 80% som tycker att det är viktigare att gå en viss utbildning, medan det bland de utrikes födda handlar om ungefär hälften. Det är en större andel av de utrikes födda som siktar på en generell examen än bland de inrikes födda.

Bland de utrikes födda är det vanligare att vilja studera till läkare, veterinär eller tandläkare eller läsa vård och omsorg än det är bland inrikes födda elever. Omkring 35% av de utrikes födda vill läsa något av dessa ämnen, medan det handlar om runt 10% bland de inrikes födda. Bland de inrikes födda är det i stället en större andel som vill studera teknik, data samt lärar- och förskollärarutbildning än det är bland de utrikes födda.

Det är även vanligare bland inrikes födda att inte ha bestämt sig för vad de vill läsa än vad det är bland utrikes födda, cirka 15% jämfört med omkring 5%.
Omkring 70% av de elever som planerar att studera vidare är intresserade av heltidsstudier, medan cirka 10% vill läsa på deltid och runt 20% inte vet. Att inte veta är vanligare bland inrikes födda än bland utrikes födda – det handlar om ungefär 25% jämfört med omkring 10%.

Bland eleverna på yrkesprogram är det en större andel av de utrikes födda eleverna än av dem som är födda i Sverige som planerar att läsa vidare.

En större andel av de inrikes födda än av de utrikes födda eleverna uppger slutligen att de inte planerar att studera vidare för att de vill arbeta, att det inte krävs någon högskoleutbildning för det de vill arbeta med, att de är skoltrötta eller att det är tråkigt att studera.