Om könsfördelningen bland landets utrikes födda

SCB har i dagarna utkommit med en rapport om könsuppdelningen bland landets invandrargrupper som visar att i stort sett ingen invandrargrupp uppvisar en ”normal”/”naturlig” könsbalans:
 
Medan män dominerar kraftigt över kvinnor från ”flyktingländerna” i Mellanöstern och Afrika så dominerar kvinnor kraftigt från ”intimrelationsländerna” och ”adoptionsländerna” i Nordost- och Sydostasien p g a äktenskap med svenska män och adoption av svenskar (av exempelvis 38 000 thailändare är 30 000 kvinnor) liksom också från flera östeuropeiska länder (främst Polen och Ryssland) p g a äktenskap med svenska män och omvänt dominerar män kraftigt från den engelsktalande världen med ursprungsländer som Storbritannien, Irland, USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland liksom även från den fransktalande världen med länder som Frankrike, Belgien och Kanada p g a äktenskap med svenska kvinnor.
 
Totalt dominerar kvinnor ändå fortfarande över män bland landets utrikes födda även om det troligen snart tippar över åt andra hållet p g a de senaste årens mansdominerade flyktinginvandring. Bland de yngre ålderskategorierna är mansdominansen också påtaglig, särskilt bland utomeuropeisk bakgrund-invandrarna där manslverskottet är mycket stort, vilket innebär att hela 25% av alla yngre utrikes födda män är ogifta.
 
Utomeuropeisk bakgrund-invandrarna är också överlag påtagligt eller t o m extremt unga medan majoritetssvenskarna och de västerländska invandrarna är påtagligt äldre.
 
I rapporten framgår det också att invandringen helt och hållet har stått för den svenska befolkningsökningen åtminstone sedan 1970-talets början, vilket innebär att det absoluta antalet majoritetssvenskar inte har ökat nämnvärt sedan dess. Utan invandringen hade en närmast bisarrt hög andel av befolkningen varit över 65 år idag.
 
Det framgår också att totalt sett är det fler majoritetssvenska män som idag ingår i intimrelationer med utrikes födda kvinnor än omvänt, vilket var fallet under tidigare decennier, d v s det var de majoritetssvenska kvinnorna som var ”pionjärer” vad gäller att fr a ingå i intimrelationer med män från Afrika, Asien och Latinamerika på 1970- och 80-talen.