Om Vetenskapsrådets specialutlysning rörande ”forskning om rasism”

Den sydafrikansk-amerikanske forskaren David Theo Goldberg menar att det i huvudsak finns två olika sätt att förhålla sig till frågor om ras på: Det första förhållningssättet är att tala öppet om ras och aktivt försöka bekämpa rasstrukturer och rashierarkier i samhället såsom i allra högsta grad ju är fallet i både Sydafrika och USA medan det andra förhållningssättet är att ägna all kraft åt att bekämpa rasbegreppet i sig och vilket som bekant är det svenska förhållningssättet även om Goldberg kopplar detta sista förhållningssätt till en nyliberal politik och nog aldrig själv skulle associera det till det vänsterliberala Sverige (inte minst då Goldberg gärna idealiserar Sverige såsom flertalet vänsterforskare och liberala forskare utanför Sverige gör).
 
Detta sista förhållningssätt kallar Goldberg för ”antiracialism” eller antirasialism och det har som bekant varit den helt och hållet dominerande inställningen till ras i Sverige åtminstone sedan 1990-talet, och både inom högern och vänstern liksom bland majoritets- och minoritetssvenskar överlag. På FN:s världskonferens om rasism i Durban i Sydafrika 2001 försökte den högljudda svenska delegationen under Mona Sahlins (och RFSL:s) ledning att få både FN och övriga världen att avskaffa rasbegreppet och sedan dess är arbetet för att få andra länder att avskaffa rasbegreppet en prioriterad del av den svenska utrikespolitiken och även ett sätt att ”brand:a” Sverige internationellt som världens mest antirasistiska land i egenskap av att just vara den första suveräna nationalstaten som först avskaffade rasbegreppet.
 
I veckan har Vetenskapsrådets och den sittande röd-gröna regeringens specialutlysning rörande ”forskning om rasism” nu offentliggjorts och i utlysningen nämns naturligtvis inte det för alla svensktalande så fruktade och föraktade ordet ras överhuvudtaget. Utifrån sett är det ärligt talat faktiskt en aning vulgärt att tala om ”forskning om rasism” i en forskningsmedelsutlysning och inte minst mot bakgrund av att ”rasism” som term uppstod först som en del av och efter 68-rörelsen just i mångt och mycket som ett sätt att slippa säga och använda ordet ras, och vilket sökningar på förekomsten av ordet ”rasism” i både Google Books, Svenska dagstidningar och DN:s textarkiv ger vid handen.
KB
Google
DN
Termen ”rasism” är då inte ens kodifierad i några internationella och överstatliga texter vare sig inom FN-, EU- eller Europarådet-strukturerna. I stället används rasbegreppet rakt av i dessa sammanhang såsom t ex i ordsammansättningar som rasdiskriminering (d v s INTE ”rasistisk diskriminering” – ej heller ”strukturell rasism”) och i den EU-grundlagstext som heter rasdirektivet (d v s INTE rasismdirektivet), och forskare i andra länder kallar sig vidare sällan eller aldrig för ”rasismforskare” eller talar om att de ägnar sig åt ”forskning om rasism” – de säger helt enkelt att de forskar om ras och att de ägnar sig åt kritisk rasforskning.
 
Det jag vill ha sagt är helt enkelt att i andra länder hade inte landets regering och forskningsråd utlyst forskningsmedel om ”forskning om rasism”: Att så nu sker år 2016 och just i Sverige är för mig helt enkelt på ett symboliskt plan ett bevis på det slutgiltiga fullbordandet av den svenska ”antirasialismen” i Goldbergs mening.
 
I Sverige ska vi helt enkelt inte tala om och forska om ras, vi ska ägna oss åt ”forskning om rasism”, och det är just vad åtskilliga seniora svenska forskare också har sagt åt mig de senaste åren när jag själv har insisterat på att använda rasbegreppet och tala om kritisk rasforskning – d v s dessa seniora svenska forskare, vilka nästan uteslutande antingen är socialister eller liberaler förutom att de naturligtvis är radikala och militanta antirasister, har helt enkelt ”bannat” och skällt ut mig:
 
”Jag är fullständigt ointresserad av att tala om och forska om ras – jag är rasismforskare, och jag ägnar mig åt forskning om rasism och inget annat.” (sagt av en seniorforskare i Uppsala)
 
Fotnot: Mig veterligen har ingen svensk forskare som velat operationalisera och applicera rasbegreppet någonsin erhållit forskningsmedel i Sverige – de svenska forskare som erhåller forskningsmedel gör just det om de använder termen ”rasism”, inte ordet ras som betraktas som både ovetenskapligt, oetiskt, extremistiskt och obsolet i en svensk samtidskontext, och den som ändå envisas med att använda rasbegreppet såsom jag själv gör blir därmed stämplad och betraktad som varande en både ovetenskaplig, oetisk, extremistisk och utdaterad forskare.

One comment

  1. Pingback: Nyord och fejkfakta | harkling