Över en tredjedel av landets grundskoleelever är lågpresterande

En ny rapport från OECD visar att mer än var fjärde 15-åring i de undersökta länderna (i undersökningen ingår både s k Tredje världen- och utvecklingsländer som Tunisien och Kina liksom hela västvärlden och de nya OECD-medlemsländerna utanför Väst såsom Sydkorea, Mexico och Turkiet) inte klarar baskraven i ett eller flera av skolans centrala ämnen och inte ens de enklaste uppgifterna i ett eller flera av Pisaundersökningens delprov i läsning, matematik respektive naturvetenskap.

 

I Sverige är denna siffra tyvärr ännu högre – det handlar om hela 34% eller över en tredjedel av alla barn och ungdomar per årskull motsvarande ca 30 000 individer som varje år slås ut från grundskolan och högstadiet och i alltför många fall aldrig någonsin tar sig in på gymnasiet, och än färre i just denna grupp tar sig tyvärr sedan ut från gymnasiet med fullständiga betyg, och ytterligare än färre tar sig in på högskolan och ytterst få tar sig slutligen ut från högskolan med en examen.

 

Sverige är idag det land i den industrialiserade (och urbaniserade) världen (d v s inom OECD-området) där andelen lågpresterande grundskoleelever utan jämförelse har ökat allra mest och allra snabbast under de senaste åren, och särskilt i relation till att Sverige fortfarande tillhör det absoluta toppskiktet bland världens länder vad gäller att vara ett mycket rikt och mycket s k utvecklat och avancerat land.

 

Hela 47,2% av alla elever med utländsk bakgrund misslyckas i Pisaundersökningens delprov i matematik, och i huvudsak gäller detta tyvärr de elever som har utomvästerländsk bakgrund. Efter Ungern och Slovakien (tyvärr i båda fallen p g a en mycket hög andel romska elever vilka tyvärr diskrimineras hårt i dessa båda länder) är Sverige det land i i-världen där andelen lågpresterande elever i matematik är fler än vad de borde vara i relation till den totala elevgruppens prestationer. Hela 80% av alla nyanlända elever går idag ut 9:an med ofullständiga betyg och i miljonprogramsområdena som domineras av invånare med utomvästerländsk bakgrund slås idag ”normalt” långt över 50% per årskull ut redan i grundskolan inkluderande både de som har invandrat och de som är födda och uppvuxna i Sverige.

 

Jag skrev under förra året denna debattartikel som en del då uppfattade som alltför pessimistisk vad gäller synen på Sveriges framtid och de icke-vita barnens och ungdomarnas situation i landet, men som tyvärr blir alltmer aktuell just nu:

 

 

I skrivande stund håller helt enkelt en stor icke-vit ung vuxen underklass på att växa fram i landet och det är nog tyvärr mycket svårt att vända denna trend nu: Medan skolresultaten för de majoritetssvenska barnen och för de nordiska och europeiska invandrarnas barn och efterkommande förbättras stadigt så sjunker de dramatiskt just nu bland landets alla barn och ungdomar med utomvästerländsk bakgrund.

 

Sedan är det så klart alltför förenklat att skylla det dramatiska och så förnedrande svenska raset i Pisaundersökningen på landets icke-vita barn och ungdomar och lika förenklat är det nog att skylla desammas sjunkande skolresultat enbart på det fria skolvalet och på framväxten av friskolorna. Det är dock ett faktum att Sverige idag i statistikens och siffrornas värld intar jumboplatsen och tillhör bottenligan i västvärlden både vad gäller icke-vita barns och ungdomars skolresultat och icke-vita vuxnas deltagande på arbetsmarknaden samt vad gäller rassegregationen inom bostadssektorn liksom den generella marginaliseringen av alla invånare med utomvästerländsk bakgrund. Sverige kan också därtill ”ståta med” och uppvisa den allra mest vita och homogena SACO-gruppen i västvärlden.

 

Att ”konkurrera” med majoritetssvenskarna är till viss del en förklaring till dessa siffror – d v s det är mycket svårt för att inte säga omöjligt för vilken befolkningsgrupp i världen som helst att helt enkelt ”tävla” med det ”folkslag” på jorden (d v s majoritetssvenskarna) som exempelvis uppvisar den allra högsta förvärvsfrekvensen just nu och som tillhör ett av världens rikaste folk (återigen majoritetssvenskarna), d v s det är helt enkelt kanske inte ens ”fair play” att jämföra sig med ett sådant ”folkslag” (d v s majoritetssvenskarna). Omvänt så haltar jämförelsen med romernas situation i Central- och Östeuropa också betydligt – d v s det är vare sig rättvist eller etiskt gentemot romerna i exempelvis Ungern eller Slovakien eller gentemot Sveriges invånare med utomvästerländsk bakgrund att bli jämförda med varandra.
I veckan kom SCB exempelvis med en rapport som visade att uppemot 60% av alla unga vuxna svenskfödda kvinnor idag har en högskoleexamen liksom över 40% av de svenskfödda unga vuxna männen rakt av oavsett klassbakgrund. Inom SACO-gruppen är siffrorna så klart än högre, mellan 60-80%, och eftersom de svenskfödda ”andrageneration:arna” ingår i siffrorna så betyder detta att åtminstone två tredjedelar av alla majoritetssvenska unga kvinnor och över hälften av alla majoritetssvenska unga män idag har en eftergymnasial utbildning, och sådana siffror kan få om ens några unga vuxna ”slå” och ”tävla” och ”mäta” sig mot i något annat land i världen, d v s inget annat ”folkslags” unga vuxna är antagligen så högutbildade och högkvalificerade (highly skilled labor force) som s k humankapital betraktat som just majoritetssvenskarna.