Över hälften av landets arbetslösa har möjligen redan utomeuropeisk bakgrund

Osannolika 77% av de arbetssökande som är utrikesfödda och overkliga 38% av samtliga arbetssökande i landet är födda i Afrika, Asien och Sydamerika, och då har ännu inte alla de som kom till Sverige under förra året och som kommer att få stanna i riket börjat dyka upp i statistiken:

http://www.dn.se/ekonomi/majoritet-av-de-arbetslosa-snart-utrikes-fodda

I praktiken innebär detta omvänt att arbetslösheten bland de nordiska, europeiska, nordamerikanska, australiensiska och nyazeeländska invandrarna numera är mycket låg.

Till detta tillkommer 100 000-tals invånare med utomeuropeisk bakgrund vilka inte är arbetssökande och vilka står helt utanför arbetsmarknaden, d v s de är inte ens med i arbetslöshetsstatistiken. Bland de svenskfödda arbetssökande utgör ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund dessutom en mycket hög andel, och detsamma gäller än mer bland ungdomsarbetslöshetsgruppen där utomeuropeisk bakgrund-ungdomarna dominerar liksom bland alla arbetssökande som klassas som s k ”funktionsnedsatta” – alltför många unga utomeuropeisk bakgrund-invånare erhåller numera diagnoser av olika slag.

Risken att vara arbetslös för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund är idag så gigantisk, monstruös och vansinnigt hög att de procentsiffror som gäller inte längre går att ta in, d v s det är helt enkelt i det närmaste meningslöst att ens försöka räkna på överrepresentationerna och överriskerna vad gäller denna grupp.

Det faktum att 38% av samtliga arbetssökande i landet är födda i Afrika, Asien och Sydamerika indikerar dock att tillsammans med ”andragenerationen” med utomeuropeisk bakgrund så handlar det redan eller i varje fall när som helst, ja kanske framåt våren, om att över hälften av alla arbetssökande i landet totalt sett har utomeuropeisk bakgrund, och vilket med all säkerhet innebär att den svenska arbetsmarknaden och arbetslöshetsstatistiken är fullständigt unik i ett panvästerländskt perspektiv: I inget annat västland arbetar en så hög andel av den infödda vita majoritetsbefolkningen som just i Sverige inklusive även de unga vuxna och i inget annat västland är en så hög andel av invånarna med utomeuropeisk bakgrund arbetslösa eller står helt utanför arbetsmarknaden inklusive även ”andragenerationen” som just i Sverige.