Andelen majoritetssvenska kvinnliga chefer ökar stadigt medan andelen icke-vita chefer är mycket låg

Andelen kvinnliga chefer i den privata sektorn ökar stadigt och uppgår numera till 36% rapporterar SvD Näringsliv idag. Andelen chefer som har utländsk bakgrund i näringslivet uppgår idag till 10% och denna siffra ska då jämföras med att uppemot 30% av landets invånare har utländsk bakgrund.

Inom den offentliga sektorn uppgår andelen chefer med utländsk bakgrund till ej mer än mellan 6,5-8% (sämst är det inom staten och bäst ser det ut i landstingsvärlden).

Närmare 10% av alla inrikes födda män och uppemot 5% av alla inrikes födda kvinnor som har ett arbete överhuvudtaget är chefer eller mellanchefer att jämföra med 1-2% bland de som har en bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika och som har en anställning.

Bland landets samtliga högskoleutbildade som har ett jobb är hela 12-13% av de infödda männen och 7% av de infödda kvinnorna chefer eller mellanchefer jämfört med 2-4% bland de som har en bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika och som har ett arbete  (och varav en exceptionellt hög andel säkerligen är adopterade och blandade, men de har så klart också all rätt att få vara och bli chefer).

Fotnot: Självklart vill inte alla bli chefer eller ens mellanchefer (inte ens alla högskoleutbildade vill det) och att majoritetssvenskorna står först i kön för att ”ta över landet” (d v s de högsta positionerna i samhället) är inte heller särskilt konstigt: Om bara några år så kommer de majoritetssvenska kvinnorna också att vara ikapp de majoritetssvenska männen inte minst p g a de pågående och omfattande pensionsavgångarna som bl a innebär att ett mycket stort antal majoritetssvenska manliga chefer och mellanchefer (av vilka många f ö både är underutbildade och s k klassklättrare) gör sorti från arbetsmarknaden för varje år som går.