Mellan 5-10% av landets ungdomar är idag ensamkommande

Av alla just nu permanent boende i riket inklusive alla asylsökande som har fått stanna och som har erhållit uppehållstillstånd och som är födda år 1997, d v s rikets samtliga just nu levande 18-åringar som befinner sig i landet legalt och som innehar ett svenskt personnummer (d v s exklusive alla papperslösa, alla visum-”overstay:ers”, alla nordafrikanska s k gatubarn, alla s k EU-migranter och alla andra som rent juridiskt egentligen saknar tillstånd att befinna sig i riket) har uppemot 35% utländsk bakgrund av något slag, varav merparten har utomeuropeisk bakgrund, och 5% av samtliga 18-åringar är idag ensamkommande. Ungefär så ser andelarna ut ända ned till de som är födda 2014-15, d v s ned till landets nyfödda, spädbarn och bebisar.

Bland 16-åringarna har vidare uppemot 40% utländsk bakgrund av något slag och åtminstone en fjärdedel av alla just nu levande 16-åringar som befinner sig legalt i riket har utomeuropeisk bakgrund: Hela 12,5-13% av samtliga 16-åringar är dessutom just nu ensamkommande (som har fått stanna) varav 93% är pojkar.

Den svenska totalbefolkningen förändras just nu i rasande fart p g a fortsatt fallande födelsetal bland den infödda majoritetsbefolkningen och en invandring som alltmer domineras av utomeuropeisk bakgrund-kategorin, ja det går faktiskt mycket fortare än vad jag själv prognoserade för sisådär 3-4 år sedan: Vi kan redan idag utan problem exempelvis jämföra oss med både Frankrike, Holland och England vad gäller demografisk mångfald och heterogenitet, och i de yngre årskullarna börjar vi närma oss Kanadas och Australiens nivåer (dock ännu ej USAs dito).

Bland landets samtliga invånare som just nu är mellan 0-29 år gamla är dessa förändringar naturligtvis som allra mest utpräglade: 30% har utländsk bakgrund rakt av i dessa ålderskategorier och andelen med utomeuropeisk bakgrund börjar närma sig 20% – i vissa årskullar har denna procentsiffra då redan ”spräckts”, och i landets storstadsregioner och mellanstora städer är detta redan ett faktum: I exempelvis Stor-Malmö och Stor-Göteborg, och också i Stor-Stockholm, bör den totala procentandelen med utomeuropeisk bakgrund som just nu är mellan 0-18 år gamla ligga på uppemot 25%.