Asiatiska kvinnor troligen mest utsatta i landet för sexuella trakasserier

Utan att på något sätt förringa eller förta vita kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier (och särskilt inte i dessa tider) så skadar det inte att påminna om att en mycket omfattande studie av svenska ungdomars erfarenheter av ätstörningar, sexuella trakasserier och övergrepp och missbruksproblem av olika slag (ja kanske en av de största i sitt slag) som två medicinare genomförde för ett antal år sedan och som byggde på enkätsvar från närmare 9500 ungdomar i åldrarna 13-18 år, kom fram till att ingen annan demografisk subgrupp uppgav att de erfarit obehagliga sexuella erfarenheter i så hög utsträckning som adopterade (asiatiska) flickor: Hela 21,2% av de adopterade flickorna, och varav merparten hade asiatiskt ursprung, uppgav att de hade varit med om obehagliga sexuella upplevelser att jämföra med 6% bland de icke-adopterade flickorna som deltog i studien, och som i mångt och mycket (och naturligtvis tyvärr, för 6% är så klart på alla sätt och vis illa nog) nog kan sägas utgöra ”snittet” i de allra flesta ”normalpopulationer”. Den höga förekomsten av att ha erfarit sexuella trakasserier och övergrepp bland adopterade asiatiska kvinnor har även bekräftats av en kvalitativ studie som genomfördes av en KI-forskare för några år sedan.

Jag hade tidigare kontakt med en av forskarna bakom enkätstudien som själv var smått chockad över resultatet samtidigt som hen dock vägrade att tro något annat än att det handlade om enstaka ”påstrukna gubbar” på offentlig plats som ”antastar” adopterade flickor med ett ”exotiskt utseende”. Då studien var baserad på enkätsvar från ungdomar boendes i Västsverige så menade forskaren t o m att det mycket väl kunde handla om äldre smått alkoholiserade sjömän som hade sexuella erfarenheter av asiatiska kvinnor i bagaget efter att i sitt yrkesliv ha frekventerat de stora hamnstäderna i Asien.

I den västsvenska ungdomsstudien framgick det dessutom även att många adopterade ibland dricker alkohol ensamma (29,2% jämfört med 14% av de icke-adopterade ungdomarna, och vilket är lika ledsamt oavsett vilken grupp det handlar om) och ibland använder illegala droger (24,1% jämfört med 5% av de icke-adopterade ungdomarna, och vilket återigen är lika illa vilken grupp av ungdomar det än handlar om) samt att endast 14,6% uppgav att de alltid använder preventivmedel jämfört med 65% bland de icke-adopterade ungdomarna (att leva sexuellt destruktivt, gränslöst och riskabelt är lika oroande vilken grupp av ungdomar det än gäller). Dessutom skolkade de adopterade ungdomarna i högre utsträckning än genomsnittet och uppgav också att de led av ätstörningar och umgicks med självmordstankar i högre utsträckning än icke-adopterade ungdomar. Flera andra kvantitativa studier har även påvisat att adopterade ungdomar både röker och snusar mer än andra ungdomar och ingen annan demografisk subkategori i landet är vidare så kraftigt överrepresenterad inom slutenvården för både alkohol- och drogmissbruk liksom för självmordsförsök och olika typer sv psykiska diagnoser som vuxna utlandsadopterade.