Om den ohållbara klyftan mellan majoritetsbefolkningen och utomeuropeisk bakgrund-invånarna inför 2016

Landets utländsk bakgrund-invånare, som vid det här laget bör uppgå till närmare en tredjedel av befolkningen och varav över hälften (återigen vid det här laget) bör utgöras av invånare med utomeuropeisk bakgrund, står nu helt och hållet och helt ensamma för både den samlade reproduktionen (d v s alla nyfödda/nya barn och ungdomar), arbetskraftens fortsatta upprätthållande (d v s alla invånare i arbetsför ålder) och den totala svenska befolkningsökningen i sig då andelen majoritetssvenskar minskar i antal i allt snabbare takt både bland barn och ungdomar, inom arbetskraften och i totalbefolkningen i stort.

Bara under det senaste året har de majoritetssvenska barnen och ungdomarna minskat i antal medan barnen och ungdomarna med utländsk bakgrund, och framför allt med utomeuropeisk bakgrund, har ökat i antal med närmare 30 000 individer medan den arbetsföra majoritetssvenska befolkningen (16-64 år) har minskat med 130 000 invånare under de senaste åren (d v s de har gått i pension, utvandrat eller avlidit) samtidigt som antalet arbetsföra invånare med framför allt utomeuropeisk bakgrund har ökat med hela 250 000 (d v s en kvarts miljon) invånare under samma tidsperiod.

Inför 2016 börjar ekvationen m a o att bli alltmer ohållbar mot bakgrund av att Sverige antagligen uppvisar de mest extrema klyftorna i västvärlden vad gäller skillnader i skolresultat, i hälsa och medellivslängd, i arbetslöshet och förvärvsfrekvens och i inkomst- och förmögenhetsnivåer mellan majoritetsbefolkningen och invånarna i landet med fr a utomeuropeisk bakgrund. Både Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet varnar just nu för detta inför 2016 då arbetslösheten bland majoritetssvenskarna tros sjunka till en rekordlåg nivå samtidigt som den ökar eller kvarstår för särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund.

Rent statistiskt-demografiskt kommer det snart, och kanske just under år 2016, att komma till en situation som till slut blir fullständigt ohållbar när andelen invånare med utländsk bakgrund, och återigen fr a med utomeuropeisk bakgrund, blir oproportionellt stor i relation till hur oproportionellt lite detta befolkningssegment får och kan ta del av det svenska samhället samtidigt som invånarna med utomeuropeisk bakgrund även är mycket yngre än den majoritetssvenska befolkningen som bara blir allt äldre och äldre. Redan år 2030 kommer enligt prognoserna hela en tredjedel av alla invånare i landet bara att vara utlandsfödda (d v s därtill tillkommer alla de som är födda och uppvuxna i Sverige med utländsk och utomeuropeisk bakgrund), och en absolut majoritet av dem kommer att ha bakgrund i den utomvästerländska världen.

Det finns just nu med andra ord en mycket stor risk att det slutar med att det svenska samhället kommer att härbärgera en växande och snart jättelik underklass med utomeuropeisk bakgrund som också är mycket ung samtidigt som en åldrande majoritetssvensk befolkning blir allt rikare och alltmer förmögen. Inget tyder tyvärr just nu på att det inte kommer att bli så om inget radikalt och fullständigt revolutionerande äger rum under nästa år vad gäller att utjämna de skenande och astronomiska klyftorna mellan de olika befolkningsgrupperna i landet.