Majoritetssvenskarna rikare än aldrig förr – Sverige alltmer socialt ohållbart

De infödda majoritetssvenskarna är rikare än någonsin förr i svensk historia, och fortsätter bara att bli allt rikare och rikare: Den absoluta majoriteten av alla vuxna och just nu levande majoritetssvenskar är i praktiken miljonärer flera gånger om idag räknat på alla besparingar, innehav av fonder och aktier, pensionsmedel och pensionssparanden samt ägande av bostäder, fastigheter, företag o s v. Idag är varje enskild vuxen majoritetssvensk god för åtminstone uppemot tre miljoner, och skulle Sverige enbart utgöras av majoritetssvenskar så skulle svenska folket vara rikast i världen idag, ja kanske möjligen det rikaste folkslaget någonsin per capita i homo sapiens sapiens 10 000-åriga historia (möjligen bredvid de infödda norrmännen och de infödda schweizarna vars privatekonomier ju inte heller ”går av för hackor”).

Sedan 1993 har den disponibla inkomsten (d v s den summa som blir kvar efter alla skatteavdrag plus alla bidrag minus inflationen) för alla förvärvsarbetande majoritetssvenskar vidare ökat med osannolika 30% – för landets alla singelhushåll och singlar (och de utgör numera hela 50% av alla svenska hushåll) är denna procentsiffra t o m än högre. Omräknat i reda pengar handlar det så klart om tiotusentals och åter tiotusentals extra kronor ”i fickan”. Naturligtvis ska detta sättas i relation till att det idag är konsumtionen som upprätthåller och driver den svenska ekonomin (d v s ej längre produktionen) samt att svenskarna som folk är världens tredje största ”miljöbovar” räknat på de utsläpp och den negativa klimatpåverkan som förorsakas av svenskarnas konsumtion av varor som produceras i andra länder.

Likaså konstaterar DN:s Peter Wolodarski idag att den svenska statsbudgeten och de offentliga finanserna är den mest dynamiska och ”friska” i hela världen just nu, inte minst mot bakgrund av att merparten av alla västländer fortfarande ”går på knäna” i sviterna efter 2008 års förödande finanskris: 
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-vad-sa-du-gar-sverige-bra-det-kan-inte-stamma

Allt detta har sin förklaring i att skulle den svenska totalbefolkningen enbart bestå av majoritetssvenskar så skulle majoritetssvenskarna vara det folkslag på jorden som utan konkurrens förvärvsarbetar allra mest: Arbetslösheten bland majoritetssvenskarna är numera nere på osannolikt låga 4% om ens det, och fortsätter dessutom att minska för varje kvartal, medan den är fortsatt skyhög bland de utlandsfödda (långt över 20%) och särskilt och inte minst bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund där ”normalt” ej mer än ca 55-60% per årskull förvärvsarbetar överhuvudtaget. Tilläggas bör att långt över 80% av alla majoritetssvenskar idag äger sitt boende i en eller annan form medan det omvända förhållandet råder bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund.

Allt ovanstående kan båda sägas förklaras och vara ett resultat av en radikal socialistisk välfärdsstat som gick längre än någon annanstans i den demokratiska världen i att lyfta ett helt folk från fattigdomen och in i rikedomen och en radikal nyliberal workfare-stat som har gått längre än någon annanstans i den demokratiska världen i att göra stora delar av samtliga invånare i landet till kapitalägare.

Sammanfattningsvis är det m a o ett alltmer ohållbart Sverige som växer fram just nu: En extremt välmående, intensivt förvärvsarbetande och ytterst förmögen majoritetsbefolkning som tjänar pengar som aldrig förr och som dessutom är extremt högutbildad numera (i alla fall i de yngre ålderskategorierna – långt över två tredjedelar av alla majoritetssvenska ungdomar och unga vuxna påbörjar idag en högskoleutbildning) jämfört med alla andra länder och alla andra folk på jorden samtidigt som Sverige idag inhyser en mycket stor och snabbt växande minoritetsbefolkning som på det hela taget står utanför denna närmast ofattbara ekonomiska utveckling.

Allt detta bäddar för än större konflikter mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsbefolkningen under den kommande framtiden och inte minst för att majoritetssvenskarna kommer att bli än mer präglade av en slags hysterisk och paranoid psykosliknande belägringsmentalitet som kommer att spä på segregationen och möjligen också diskrimineringen ytterligare. Huvuddelen av svenska folket agerar nämligen redan idag helt enkelt som en slags jättelik ekonomisk överklass, d v s majoritetssvenskarna blir allt oroligare inför framtiden ju rikare de blir och segregerar sig därför ännu mer från minoritetsbefolkningen som förknippas alltmer med fattigdom och marginalisering.

Att white flight-och white avoidance-toleranströskeln (d v s det räcker med att endast 5-6% av invånarna i en viss stadsdel har utomeuropeisk bakgrund för att majoritetssvenskarna idag ska flytta ifrån alternativt undvika att flytta till en sådan stadsdel) är den allra lägsta i västvärlden just i Sverige är m a o inte en slump på något sätt – det är både ett slags homo economicus-”rationellt” agerande från majoritetssvenskarnas sida liksom ett utslag av att majoritetssvenskarna känner sig alltmer existentiellt oroliga och otrygga av att ha en extremt bra privatekonomi (och f ö numera också en extremt bra hälsa).

Så agerade som vi alla vet den gamla tidens ekonomiska överklass, och så (re)agerar alltid rika människor överlag: de stänger in sig, vill bara vara med varandra, tror att alla är emot dem och undviker framför allt till varje pris alla som inte har det bra.