Ungdomar och unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund – Sveriges nya icke-vita underklass

I skrivande stund håller en ny icke-vit underklass på att växa fram i Sverige i rasande takt, och denna gång handlar det inte längre enbart om vuxna och medelålders invandrade med utomeuropeisk bakgrund som har högskoleexamen och tillhörde medel- eller t o m överklassen i ursprungsländerna men är arbetslösa i Sverige alternativt att de har ett arbete som de är överkvalificerade för.

Det handlar idag om att mycket stora andelar av landets barn, ungdomar och unga vuxna med särskilt utomeuropeisk bakgrund inte lyckas ta sig igenom grundskolan, gymnasiet eller högskolan, och chansen att få ett jobb med ofullständiga högstadiebetyg eller efter att ha hoppat av gymnasiet är tyvärr mycket liten idag.

Endast 20% av alla nyanlända grundskoleelever går ut 9:an med gymnasiebehörighet (nyanländ – att ha invandrat till Sverige inom de senaste 4 åren) och knappt en fjärdedel av alla elever som invandrat till Sverige efter 12 års ålder går ut gymnasiet med högskolebehörighet.

Vidare går bara kring hälften av de som invandrat till Sverige innan 11 års ålder och knappt 60% av de s k ”andrageneration:arna” (de som är födda i Sverige med två invandrade föräldrar) ut gymnasiet med högskolebehörighet, och bland ”andrageneration:arna” med särskilt afrikansk och asiatisk bakgrund handlar det numera om långt under hälften per årskull som gör det och särskilt gäller det de som bor i miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund liksom pojkar generellt.

Vid 21-22 års ålder är endast en femtedel av alla ”andrageneration:are” samt de som invandrat till Sverige innan 11 års ålder i arbete och endast knappt 15% av de som invandrat till Sverige efter 12 års ålder medan mycket höga procentsiffror i alla dessa grupper varken arbetar studerar eller är i praktik eller ens uppbär bidrag (de är s k ”NEET:are”, som det heter i Storbritannien, eller s k ”UVAS:are”, som det numera heter på svenska), och bland de unga männen, bland de med utomeuropeisk bakgrund och bland de som bor i miljonprogramsområdena är dessa procentsiffror än mer förhöjda.

Allt detta sammantaget innebär att tiotusentals och åter tiotusentals ungdomar och unga vuxna med fr a utomeuropeisk bakgrund varje år går ut 9:an eller gymnasiet utan fullständiga betyg och helt enkelt inte kommer vidare i livet, d v s de lyckas inte ta sig in i arbetslivet, skaffa egen bostad, egen familj eller egen ekonomi o s v. Denna grupp växer stadigt och mycket snabbt för varje år som går, och eftersom unga vuxna med utländsk bakgrund utgör 35% av alla unga vuxna i landet handlar det också om en betydande proportion av alla unga vuxna överhuvudtaget.

I slutänden är det därför alltför få unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund som överhuvudtaget tar sig ur högskolan med en examen, och det gäller både de som invandrat och ”andrageneration:arna”. Endast en procent av alla studenter som började studera på en svensk högskola läsåret 2012/2013 hade exempelvis enligt SCB bakgrund i Sydamerika och bara två procent hade bakgrund i Afrika, och vilket i båda fallen innebär en underrepresentation. Dessutom antogs endast två doktorander födda i Sverige med sydamerikansk bakgrund, två doktorander födda i Sverige med afrikansk bakgrund och 13 doktorander födda i Sverige med asiatisk bakgrund under samma läsår – alltför många har antingen inte klarat grundskolan eller gymnasiet eller hoppat av högskolestudierna.

Alltför många av landets unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund klarar sig helt enkelt inte genom grundskolan, gymnasiet eller högskolan. Omvänt klarar sig de allra flesta majoritetssvenska ungdomarna och unga vuxna numera genom både grundskolan, gymnasiet och högskolan. Redan idag är denna uppdelning och skiktning mellan landets vita och icke-vita unga vuxna i tydlig: vid 26-27 års ålder har de allra flesta unga vuxna majoritetssvenskarna ett arbete, och de allra flesta har dessutom flyttat hemifrån, medan endast en minoritet av de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund har ett arbete, och många av dem bor fortfarande kvar hemma hos föräldrarna.

Tidigare var det stora problemet för en stor andel invandrade med utomeuropeisk bakgrund att de ofta hade en gedigen utbildning och ett långt yrkesliv bakom sig men trots detta antingen inte hade ett arbete överhuvudtaget eller innehade ett jobb som de var överutbildade för men i framtiden kommer det snarare att handla om att alltför många icke-vita invånare, och varav de allra flesta dessutom är födda och uppvuxna i Sverige, saknar utbildning och arbetslivserfarenhet överhuvudtaget.

Klyftorna, spänningarna och motsättningarna mellan landets vita och icke-vita barn, ungdomar och unga vuxna kommer tyvärr med all säkerhet att öka, fördjupas och accentueras än mer mot bakgrund av dessa katastrofala skolresultat och nedslående arbetsmarknadsutfall (vilka i båda fallen dessutom bara blir värre och värre), och vilka späs på ytterligare av den accelererande skol- och boendesegregationen, och vilket sammantaget inte bådar gott inför framtiden – barn, ungdomar och unga vuxna utgör trots allt ett lands framtid.

Det tunga och för minoritetselever negativa arvet efter 1900-talets hårdhänta svenska homogeniseringspolitik är kanske särskilt tydligt inom det svenska utbildningsväsendets alla nivåer. Idag är mycket höga andelar av landets barn, ungdomar och unga vuxna flerspråkiga och har svenska som andraspråk men trots det har det svenska skolsystemet inte ställt om till denna nya demografiska situation och undervisning i svenska som andraspråk är exempelvis fortfarande inte obligatoriskt inom lärarutbildningen.

För att överhuvudtaget kunna vända den negativa utvecklingen vad gäller de sjunkande skolresultaten bland icke-vita ungdomar och unga vuxna som i praktiken innebär att en regelrätt icke-vit underklass just nu håller på att växa upp i dagens Sverige måste lärarutbildningen förändras i grunden liksom undervisningen i sig från grundskolan via gymnasiet till högskolan samtidigt som det svenska samhället i stort måste ta krafttag för att bekämpa den tilltagande skolsegregationen och den än mer fördjupade hypersegregationen inom bostadssektorn liksom den diskriminering som drabbar särskilt många unga icke-vita invånare vare sig de har invandrat eller är födda och uppvuxna i Sverige och vare sig de har klarat sig igenom skolsystemet eller ej.

  1. Pingback: En invandrad underklass i Sverige och Danmark | Sverige är inte världens navel!
  2. Pingback: ”1/3 av fångarna är muslimer” | Sverige är inte världens navel!
  3. Pingback: Utanförskap, nya svenskar och brottstatistik | Sverige är inte världens navel!