SCBs nya rapport om utlandsadopterade

Sammanfattning av SCBs rapport ”70-talist och adopterad – så har det gått” (rapport 2014:14)

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Amnesovergripande-statistik/Amnesovergripande-statistik/Temarapporter/231292/231300/Behallare-for-Press/370447/

utlandsadopterade födda mellan 1970-79 såsom deras situation såg ut 2012 när de var mellan 33-42 år gamla

totalt 11 513 utlandsadopterade jämförs med 218 747 svenskfödda med två inrikes födda föräldrar och hänsyn har tagits till köns- och åldersfördelning, uppväxtmiljö (t ex storstad), familjetyp (t ex skilsmässofamilj) samt föräldrarnas utbildningsnivå

61% är kvinnor

72% är födda i Asien, 19% i Sydamerika, 4% i Afrika och de resterande i Europa, Nordamerika och Oceanien

största födelselandet är Sydkorea (28%), därefter Indien (17%), Thailand och Chile (ca 8-9% vardera)

75% adopterades före 2 års ålder

en majoritet av de utlandsadopterade har generellt växt upp i de övre skikten i landet som kännetecknas av de längsta utbildningarna och de högsta inkomsterna liksom de största förmögenheterna (d v s med föräldrar som tillhör SACO)

Utbildning

– färre utlandsadopterade har tagit ett slutbetyg i gymnasiet än svenskfödda: 80% jämfört med 86% (störst skillnad gäller för männen: 78% jämfört med 86%)

– utlandsadopterade har lägre medelbetyg i gymnasiet än svenskfödda: 3,1 jämfört med 3,4 (enligt den 5-gradiga betygsskalan)

– utlandsadopterade har i lägre utsträckning en eftergymnasial utbildning än svenskfödda: 46% jämfört med 57%

– utlandsadopterade har i lägre utsträckning en lång eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) än svenskfödda: 36% jämfört med 44% (störst skillnad gäller för männen: 21% jämfört med 36%)

– både utlandsadopterade män och kvinnor med en lång eftergymnasial utbildning (3 år eller längre) tenderar att välja utbildnings/yrkesinriktningar där andelen kvinnor är högre än andelen män (t ex pedagogik och lärarutbildning, hälso- och sjukvård och social omsorg)

– det finns i stort sett INGEN korrelation mellan de utlandsadopterades utbildningsnivå jämfört med deras adoptivföräldrars, och vilket det tydligt gör mellan svenskfödda och deras föräldrar (då är sambandet MYCKET starkt, särskilt vad gäller högutbildade): det generella är att adoptivföräldrarna är högutbildade medan de utlandsadopterade inte är det

Inkomst

– utlandsadopterade har lägre inkomst än svenskfödda: 263 000 jämfört med 299 000 (störst skillnad gäller för männen: 291 000 jämfört med 354 0000 – en skillnad på hela 18%)

– utlandsadopterade är överrepresenterade bland låginkomsttagarna och underrepresenterade bland höginkomsttagarna jämfört med svenskfödda

– inkomstskillnaderna mellan utlandsadopterade och svenskfödda kvarstår ÄVEN vid samma utbildningsnivå: för män med eftergymnasial utbildning skiljer det exempelvis hela 72 000 i inkomst mellan utlandsadopterade och svenskfödda, och adopterade män med eftergymnasial utbildning har lika stor inkomst som svenskfödda som bara har gymnasieutbildning (detta indikerar starkt en kombination av diskriminering och överutbildning)

– utlandsadopterade är oftare beroende av skattepliktiga bidrag (sjukersättning, arbetsmarknadsersättning, sjukpenning) än svenskfödda: 27% jämfört med 18%, och vad gäller specifikt arbetsmarknadsersättning gäller störst skillnad för kvinnorna – 13% jämfört med 8%

– utlandsadopterade är oftare beroende av skattefria bidrag (socialbidrag, bostadsbidrag) än svenskfödda: 7% jämfört med 4%, och vad gäller specifikt socialbidrag gäller störst skillnad för männen – 4,5% jämfört med 1,5%

– utlandsadopterade är oftare helt beroende av bidrag (alla bidragsformer) som sin huvudsakliga inkomst än svenskfödda: 11% jämfört med 5%

Familjebildning

– utlandsadopterade är mer sällan föräldrar än svenskfödda: 60% jämfört med 70% (störst skillnad gäller för männen: 50% jämfört med 66%)

– utlandsadopterade kvinnor har själva adopterat i större utsträckning än svenskfödda kvinnor: 0,9% jämfört med 0,6%

– utlandsadopterade män är mer sällan gifta än svenskfödda män: 32% jämfört med 46%

– utlandsadopterade kvinnor är mer ofta skilda än svenskfödda kvinnor: 10% jämfört med 6%

– utlandsadopterade kvinnor är mer ofta omgifta än svenskfödda kvinnor: 8% jämfört med 4%